شرکت توسعه انفورماتیک فراز پژوهان در سال 1383 باهدف ارائه راه‌کارها و خدمات تخصصي فناوری اطلاعات تأسیس شد. رشد بسیار سریع شرکت که بنیان خود را بر استفاده از متدولوژي‌هاي نوين و استانداردهاي بين‌المللي بنانهاده، مديون وفاداري مشترياني است كه مايل هستند برای تأمین نیازمندی‌های جدید و بی‌شمار خود در زمینه‌های گوناگون فناوري اطلاعات از شرکت توسعه انفورماتیک فراز پژوهان بهره جسته و از خدمات بی‌ قیدوشرط آن بهره‌مند گردند.